Przyszowice, dnia 08.01.2014 r.

 

 

 

Firma Handlowo - Usługowa "DAREX"

Dariusz Gatner

44-178 Przyszowice, ul. Brzeg 20

 

 

…………………………………………….

(Nazwa i adres oferenta)

 

 

Zapytanie ofertowe

         

 

         W związku z realizacją projektu pn." Podniesienie konkurencyjności rynkowej FHU DAREX poprzez budowę centrum produkcyjno - biurowo - magazynowego i zakup wielofunkcyjnego urządzenia do obróbki (plotera)" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

prace budowlane związane z budową nowej hali magazynowej o pow 167,6 m kw

 

wg następującej specyfikacji:

- konstrukcja stalowa, słupy z profili HEB 180 oraz 240. Ściany osłonowe zewnętrzne z płyt elewacyjnych o gr 8 cm na podkonstrukcji. Od strony południowo-zachodniej ściana ogniowa z cegły pełnej gr 25 cm.

- stropy monolityczne żelbetowe z betonu klasy min C20/25 (B25) zbrojone wkładkami ze stali AI (St3SX) o rg 15 cm jako płyty krzyżowo i jednokierunkowo zbrojone

- wieńce zewnętrzne i wewnętrzne monolityczne żelbetowe z betonu klasy min C20/25 (B-25) zbrojone stalą AI (St3SX) po obrysie ścian nośnych w poziomie stropu nad parterem (W1), piętrem (W2) i w poziomie stropodachu (W3)

- nadproża monolityczne żelbetowe z betonu klasy min C20/25 (B-25) zbrojone wkładkami ze stali A-I (St3SX)

- izolacja cieplna:

a) płyty dachowe gr 8 cm

b) dla ścian zewnętrznych PUR gr 5 cm oraz styropian FS 20 gr 5 cm

c) dla ścian podziemnych styropian gr 8 cm

 

Dokumentacja projektowa oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są w siedzibie firmy. Dodatkowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub telefonicznie pod numerem telefonu 691941641.

Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do zapytania ofertowego

Wartość oferty

Termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, powinna posiadać datę sporządzenia oraz termin ważności.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.01.2014 r

Wybór najlepszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1. Cena                                                      100%

 

 

...........................................……………………………

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej

wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka )