Przyszowice, dnia 24.03.2014 r

Firma Handlowo - Usługowa "DAREX"

Dariusz Gatner

44-178 Przyszowice, ul. Brzeg 20

 

 

 

…………………………………………

(Nazwa i adres oferenta)

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn.

" Podniesienie konkurencyjności rynkowej FHU DAREX poprzez budowę centrum produkcyjno - biurowo - magazynowego i zakup wielofunkcyjnego urządzenia do obróbki (plotera)"

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Przedmiotem oferty jest następujący sprzęt:

Regały ( nowe, 1kpl.)

Specyfikacja / parametry techniczne lub równoważne:

Rząd regałów paletowych o długości 11250 mm, składający się z 4 sekcji o szerokości 2700 mmI

lość miejsc paletowych: 48

Poziomy składowania: 4

Dodatkowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub telefonicznie 691941641.

Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do zapytania ofertowego

Wartość oferty

Termin ważności oferty

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, powinna posiadać datę sporządzenia oraz termin ważności.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 7 kwietnia 2014 r

 

Wybór najlepszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena                               100%

........................................……………………………

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej

wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka )