Przyszowice, dnia 20.01.2014 r

 Firma Handlowo - Usługowa "DAREX"

Dariusz Gatner

44-178 Przyszowice, ul. Brzeg 20

 

 

 

 

…………………………………………….

(Nazwa i adres oferenta)

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

        W związku z realizacją projektu pn." Podniesienie konkurencyjności rynkowej FHU DAREX poprzez budowę centrum produkcyjno - biurowo - magazynowego i zakup wielofunkcyjnego urządzenia do obróbki (plotera)" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Wózek widłowy ( nowy, 1szt.)

 

Specyfikacja / parametry techniczne lub równoważne:

- udźwig nominalny 3000 kg

- maszt panoramiczny triplex- wysokość podnoszenia 6000 mm

- masa wózka 4120kg

- wymiary: 2145 x 1290 x 4150 mm

- możliwość pokonywania wzniesień 21%

- moc 37,4kW

 

Dodatkowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub telefonicznie pod nr telefonu 691941641.

Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

Opis nawiązujący do zapytania ofertowego

Wartość oferty

Termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta, powinna posiadać datę sporządzenia oraz termin ważności.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.02.2014 r

 

Wybór najlepszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1. Cena                  100%

 

.................................……………………………

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej

wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka )